Splošna pravila sodelovanja v nagradni igri LASKO POHORSKI SMUK 2022

SPLOŠNE DOLOČBE

člen
Nagradno igro organizira  Ekstrem d.o.o., Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana, matična številka: 2351056000 , ID za DDV: 28230825 (v nadaljevanju: organizator).

POGOJI SODELOVANJA

člen
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

(2) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator ne zaračunava.

(3) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta

(4) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

člen
(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre nagradne igre je od 9. 9. 2022 do vključno 11. 9. 2022.

(3) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

(4) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri;
udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;
v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

(5) Udeleženec nagradne igre podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem za potrebe oglaševanja oz. objav tako  pridobljenega gradiva v vseh medijih organizatorja oz. brez pravice do nadomestila oz. plačila.

(6) Potek sodelovanja v nagradni igri:

Na Facebook-u sledi @Lasko Pohorski Smuk
Na @Lasko Pohorski Smuk Facebook strani poišči dotično objavo, ki je bila objavljena 9. septembra, in sledi navodilom za sodelovanje, ki vsebujejo: »…Laško Pohorski smuk nagradna igra …« ter v komentar pod objavo zapiši enega prijatelja, ki rad smuča

ali na
Instagram-u sledi @laskopohorskismuk
in v komentar pod objavo, ki je bila objavljena dne 9. septembra, označi vsaj enega prijatelja, ki rad smuča

NAČIN SODELOVANJA

NAGRADE

člen
(1) Posamezni udeleženec lahko prejme le eno nagrado.

(2) Nagrada: določi jo žreb

Nagradna igra predvideva 4 nagrajence (2, ki bosta izžrebana na Facebook profilu Laško Pohorski Smuk in 2, ki bosta izžrebana na Instagram profilu laskopohorski smuk), pri čemer vsak prejme eno od nagrad iz nagradnega sklada
4 x štartnina za Laško Pohorski Smuk, dne 17. septembra, na Mariborskem Pohorju.

VREDNOST NAGRAD

člen
Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

ŽREBANJE NAGRAD

člen
(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter izbiro nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki soorganizatorja Extrem.

(2) Izbira nagrajencev bo potekala 12. septembra 2022 na sedežu organizatorja.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

člen
(1) Nagrajenec bo o nagradi obveščen v Facebook ali Instagram objavi, v kateri je podal komentar, in preko direktnega sporočila na Facebook-u ali Instagramu.

(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi v medijih organizatorja.

(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

člen
(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.

(2) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, email naslov in točen naslov stalnega bivališča ter kraj bivanja. Če nagrajenec v treh dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

(3) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 2. odstavka tega člena. Pisno soglasje lahko starši ali zakoniti skrbniki pisno pripravijo sami.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

člen
(1) Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

(3) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletni strani organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

(5) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
(6) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

(7) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

(8) Uporabniki podatkov so urednik spletne strani extrem.si in Facebook-a, kjer je bila nagradna igra izpeljana ter odgovorni za dostavo nagrad.

(9) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte iz 3. odst. 9. člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

člen
(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook strani.

(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook in Instagram strani.